Privacy Policy BG

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕТИТЕЛНОСТ

на мобилното приложение на HR KIT®

В сила от 26 септември 2018 г. Ако имате въпроси относно нашата Политика за поверителност, можете да се свържете с нас на knowmore@hr-kit.com, като запишете „Политика за поверителност“ (Privacy Policy) в заглавието на мейла.

1.   Общ преглед на Политиката за поверителност

Настоящата Политика обяснява как може да обработваме Вашата информация. Настоящата Политика може да бъде изменяна или актуализирана периодично, така че моля, проверявайте я редовно за актуализации. HR KIT®., със своите свързани лица и дъщерни дружества (наричани заедно „HR KIT®“, „нас“, „наш“ или „ние“), притежава, управлява или предоставя достъп до няколко интерактивни уебсайта, мобилни и свързани приложения, както и други онлайн интерактивни функции и услуги, включително, но не само имейли, бюлетини, чатове, форуми, общности, анкети и конкурси (наричани заедно „Услугите“). Настоящата Политика за поверителност се прилага за цялата информация, събирана за Вас от HR KIT®, независимо от това как бива събирана или съхранявана, и описва, наред с други неща, вида на информацията, събирана за Вас, когато си взаимодействате с Услугите, как може да се използва Вашата информация, кога Вашата информацията може да бъде разкрита, как можете да контролирате използването и разкриването на Вашата информация, както и как е защитена Вашата информация. Освен ако в настоящата Политика за поверителност не е посочено друго, HR KIT® е администратор на лични данни (по смисъла на Общия регламент на ЕС относно защитата на данните („ОРЗД“)), което означава, че ние решаваме как и защо информацията, която ни предоставяте, се обработва. Данните за контакт са посочени в Раздел 15 по-долу. Настоящата Политика може да бъде изменяна или актуализирана периодично за отразяване на промени в нашите практики по отношение на Обработването на Вашата информация или промени в приложимото законодателство. Призоваваме Ви да прочетете внимателно настоящата Политика и редовно да проверявате тази страница, за да преглеждате всички промени, които може да направим. Настоящата Политика за поверителност обхваща информацията, събирана чрез Мобилното приложение на HR KIT®.

2.   Какви категории информация може да обработваме

Може да Обработваме Вашите лични данни (напр. Вашето име), демографски данни (напр. Вашата възраст), Вашите данни за контакт (напр. Вашия адрес), записи на Вашите съгласия, информация за Вашите взаимодействия с нашето съдържание или евентуална реклама, както и всякакви становища или мнения, които ни предоставяте. Също така може да Обработваме информация за Вас от Вашето ползване на нашите Услуги (напр. вида на устройството, което използвате, доставчика на интернет услуги и др.), включително Вашите взаимодействия със съдържание в Услугите. „Лична информация“ означава информация, свързана с дадено физическо лице или чрез която дадено физическо лице може пряко или косвено да бъде идентифицирано. „Обработва“, „Обработване“ или „Обработван“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с Лична информация чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване. Може да обработваме следните категории Лична информация за Вас:
  • Лични данни: Вашето име, потребителско име или данни за вход в системата, парола, области на интерес или теми от интерес, както и снимка (ако Вие или друг потребител публикувате снимка в Услугата).
  • Демографска информация: пол, възраст/дата на раждане, националност, обръщение, длъжност, информация за дружеството работодател, образование, професионален опит и друга професионална информация, както и езикови предпочитания.
  • Данни за контакт: пощенски адрес, стационарен и/или мобилен номер, имейл адрес, както и прякори в публични социални медии или профил(и).
  • Записи на съгласие: записи на всякакви съгласия, които може да сте дали, заедно с датата и часа, средствата за даване на съгласие и всякаква информация, свързана с тях (напр. предмета на съгласието).
  • Информация за местоположение: данни за местонахождение, които описват точното географско местоположение на Вашето устройство („Данни за точно местоположение“).
  • Данни на работодател: когато си взаимодействате с нас в качеството си на служител, информацията за контакт на Вашето дружество работодател до степента, до която това е уместно.
  • Становища и мнения: всички становища и мнения, които Вие или други потребители избирате да ни изпратите или публично да публикувате в социални медийни платформи или в Услугите, включително във форуми.
Ние също така събираме и други видове информация от Вас или от други източници, която наричаме „Друга информация“ в настоящата Политика, която може да включва, но не само:
  • Информация за използването на Услугите от Ваша страна, като например данни за използването и статистическа информация, които могат да бъдат обобщени.
  • Неточна информация за приблизителното физическо местоположение (например на ниво град или пощенски код) на компютъра или устройството на даден потребител, получени от IP адреса на този компютър или устройство („Данни за геолокация“).
  • Идентификационен номер на устройството („ID“), който е отличителен номер, свързан със смартфон или подобно преносимо устройство, но е различен от серийния номер на хардуера.
  • IP адрес („IP“), който е уникален низ от числа, задаван автоматично на Вашето устройство всеки път, когато влизате в Интернет.
  • Средства за връзка с интернет, като например доставчик на интернет услуги („ISP“), мобилен оператор, WiFi връзка, идентификатор на набор от услуги („SSID“), Международна идентификация на мобилен абонат („IMSI“) и Международна идентификация на мобилното оборудване („IMEI“).
  • Информацията, събрана чрез използването на „бисквитки“, eTags, Javascript, пикселни маркери, проследяване на идентификационни номера на устройства, анонимни идентификатори и други технологии, включително информация, събирана чрез такива методи и технологии относно (i) Вашите посещения на, взаимодействия и ангажираност с Услугите, съдържанието, приложенията, платформите и други медийни канали („Канали“), и (ii) Вашето взаимодействие с имейли (наричани заедно „Онлайн данни“).
  • Вид устройство, настройки и използван софтуер.
  • Журнални файлове, които могат да включват IP адреси, вид браузър, доставчик на интернет услуги, страници за препращане/изход, операционна система, дата/час и/или данни, генерирани от кликвания (clickstream data), включително кликвания върху персонализирани връзки.
  • Уеб маяци, които са електронни файлове, които позволяват на даден уебсайт да преброява потребителите, които са посетили тази страница, или позволяват достъпа до определени „бисквитки“.
  • Пикселни маркери, известни още като clear GIFs, маяци, spotlight tags или уеб бъгове, които са метод за предаване на информация от компютъра на потребителя към уебсайт на трета страна.
  • Местни споделени обекти (Local Shared Objects), като например Flash бисквитки, локалнo съхранение (Local Storage), като например HTML5.
  • Мобилни анализи за разбиране на функционалността на нашите мобилни приложения и софтуер на Вашия телефон.
При определени обстоятелства и в зависимост от приложимото законодателство част от тази Друга информация може да представлява Лична информация. Личната информация заедно с Другата информация е наричана по-долу „Потребителска информация“.

3.   Чувствителна лична информация

Ние не събираме или Обработваме по друг начин Лична информация относно раса или етническа принадлежност, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, физическо или психическо здраве, сексуален живот, каквито и да е действителни или предполагаеми нарушения или санкции или каквато и да е друга информация, която може да бъде считана за чувствителна съгласно ОРЗД (наричани заедно „Чувствителна лична информация“) в нормалния ход на нашата дейност. При необходимост да обработваме Чувствителна лична информация съгласно ОРЗД, ние се позоваваме на едно от следните правни основания:
  • Спазване на приложимото законодателство: Може да Обработваме Вашата чувствителна лична информация, когато Обработването се изисква или разрешава от приложимото законодателство.
  • Разкриване и предотвратяване на престъпление: Може да Обработваме Вашата чувствителна лична информация, когато Обработването е необходимо за разкриването или предотвратяването на престъпление (включително предотвратяването на измами).
  • Установяване, упражняване или защита на законни права: Може да Обработваме Вашата чувствителна лична информация, когато Обработването е необходимо за установяване, упражняване или защита на законни права.
  • Съгласие: Може да Обработваме Вашата чувствителна лична информация, когато в съответствие с приложимото законодателство сме получили Вашето предварително изрично съгласие, преди да Обработваме Вашата Чувствителна лична информация.
Деца. Услугите не са предназначени за използване от деца, особено такива на възраст под 13 години. Никой под 13-годишна възраст не трябва да предоставя Лична информация или да използва нашите зони за обществени дискусии, форуми или чатове. Ако въпреки тези забрани Вашите деца разкрият информация за себе си в нашите зони за обществени дискусии, могат да възникнат последствия, които не са предназначени за деца (например те могат да получат нежелани съобщения от други страни). Ако се установи, че сме събрали Лична информация от някой под 13-годишна възраст, ние незабавно ще изтрием тази информация.

4.   Цели, за които може да Обработваме Вашата информация

Целите, за които можем да Обработваме Потребителска информацията при спазване на приложимото законодателство, включват:
  • За да Ви предоставяме Услугите: предоставяне на Услугите от Корпоративната група на HR KIT® или от нашите партньори, включително (i) предлагане на конкурси, както и зони за чат, форуми и общности, (ii) публикуване на Вашето лично мнение заедно с други отзиви, (iii) показване на Вашите лични рецензии на събития, продукти или услуги, (iv) за да Ви позволим да търсите други членове на уебсайта, като използвате информация, която вече знаете за този член, като например потребителско име, пълно име, дружество работодател или длъжност за идентифициране на потребители, отговарящи на тези критерии, (v) управление на Вашия профил и (vi) обслужване на клиенти и управление на взаимоотношенията.
  • За предлагане и подобряване на Услугите: експлоатиране и управляване на Услугите за Вас, предоставяне на персонализирано съдържание, комуникиране и взаимодействие с Вас чрез Услугите, установяване на проблеми с Услугите и планиране на подобрения или създаване на нови Услуги, както и за да Ви уведомяваме за промени в нашите Услуги.
  • Анкети: ангажирането Ви с цел получаване на Вашите мнения за нашите Услуги.
  • Съобщения: общуване с Вас чрез всякакви средства (включително чрез имейл, телефон, текстово съобщение, социални медии, поща или на място) във връзка с новини и друга информация, от която може да се интересувате, при условие че тези съобщения са направени при спазване на приложимото законодателство, поддържане и актуализиране на Вашите данни за контакт, където е уместно, и получаване на Вашето предварително съгласие за участие, когато това е необходимо.
  • ИТ администрация: администриране на системите за информационни технологии на Корпоративната група на HR KIT®, администриране на мрежи и устройства, сигурност на мрежи и устройства, прилагане на политики за сигурност на данните и информационни системи, проверки на съответствието във връзка с вътрешните политики, идентифициране и намаляване на измамната дейност, както и спазване на законови изисквания.
  • Сигурност: електронни мерки за сигурност (включително мониторинг на записите за вход в системата и данните за достъпа) с цел намаляване на риска и осигуряване на възможност за установяване и отстраняване на даден инцидент по сигурността.
  • Разследвания: разкриване, разследване и предотвратяване на нарушения на политиката, както и престъпления в съответствие с приложимото законодателство.
  • Съдебни производства: установяване, упражняване и защита на законни права.
  • Спазване на закона: При спазване на приложимото законодателство ние си запазваме правото да предоставяме информация, за който и да е потребител на Услугите, когато имаме основания да смятаме, че потребителят нарушава нашите Условия за ползване или други публикувани указания или е участвал (или имаме основания да вярваме, че е участвал) в каквато и да е незаконна дейност, и да предоставяме информация в отговор на съдебни и правителствени заповеди, други искания от държавни органи, граждански призовки, искания за разкриване и по друг начин съгласно закона или регулаторни задължения. Също така може да разкриваме информация за потребителите, когато добросъвестно считаме, че това разкриване е в интерес на защитата на правата, имуществото, безопасността или сигурността на HR KIT®, на някой от нашите потребители или на обществеността, или за реагиране при извънредна ситуация.

5.   „Бисквитки“ и подобни проследяващи технологии

Може да обработваме Вашата Потребителска информацията чрез поставяне или четене на Бисквитки и подобни технологии в Услугите и Каналите. Някои проследяващи технологии ни позволяват да Ви зададем уникален идентификатор и да свързваме информация за използването от Ваша страна на Услугите с Друга информация за Вас, включително с Вашата Потребителска информация, за да научим повече за Вас, за да можем да Ви предоставяме подходящо съдържание. Ние и нашите партньори също така използваме тези технологии, за да анализираме тенденциите, да администрираме Услугите, да събираме и съхраняваме информация като потребителски настройки, анонимни идентификатори на браузъри и история на прегледаните видео клипове, да допълваме сървърните ни журнали и други методи за измерване на трафика и реакцията, да проследяваме местоположението и движенията из Услугите, да събираме демографска информация за нашата потребителска база и да подобрим разбирането ни за трафика във връзка с Услугите, поведението на посетителите и реакциите спрямо рекламни кампании. Проследяващите технологии в Услугите могат да бъдат внедрени от HR KIT® и/или от нашите доставчици на услуги или партньори. Някои проследяващи технологии ни позволяват да Ви зададем уникален идентификатор и да свързваме информация за използването от Ваша страна на Услугите с друга информация за Вас, включително с Вашата Потребителска информация. Можем да съпоставяме събраната от Вас информация чрез различни средства или по различно време и да използваме тази информация заедно с офлайн и онлайн информацията, получена от други източници (включително от трети страни), включително, но не само демографска информация и актуализирана информация за контакт, за да научим повече за Вас, за да можем да Ви предоставяме подходящо съдържание. Когато получавате имейл съобщения или бюлетини от нас, ние може да използваме уеб маяци, персонализирани връзки, clear GIFs или подобни технологии, за да определим дали имейлът е бил отворен и на кои връзки кликвате, за да Ви предоставим по-целенасочени имейл съобщения или друга информация и/или за да обобщим тази информация с други данни, които събираме, за да използваме за някои или всички цели, описани в тази Политика за поверителност. Ние и нашите партньори (включително, но не само партньори в електронната търговия, свързани лица и доставчици на анализи) също така може да използваме технологии като пикселни маркери, etags, IP адреси, Местни споделени обекти (Local Shared Objects), локално съхранение (Local Storage), Flash бисквитки и HTML5, за да анализираме тенденциите, да администрираме Услугите, да събираме и съхраняваме информация като потребителски настройки, анонимни идентификатори на браузъри и история на прегледаните видео клипове, да допълваме сървърните ни журнали и други методи за измерване на трафика и реакцията, да проследяваме местоположението и движенията из Услугите, да събираме демографска информация за нашата потребителска база и да подобрим разбирането ни за трафика във връзка с Услугите, поведението на посетителите и реакциите спрямо рекламни кампании. Може да получаваме доклади въз основа на използването на тези технологии от тези дружества трети страни на индивидуална и обобщена база. Например, може да свържем информация за Вашия IP адрес с известната корпоративна или Потребителска информация и да използваме съответната информация, свързана с обобщените предпочитания за съдържанието, за да ни подпомогне в усилията ни да Ви обслужим. Може да използваме софтуер за мобилни анализи, за да събираме данни и да разберем по-добре функционалността на нашия мобилен софтуер, устройства и приложения на Вашия телефон и на други устройства. Този софтуер може да записва информация, като например колко често използвате приложението, събитията, които възникват в приложението, общата употреба, данните за работните характеристики и откъде е било изтеглено приложението. Ние може да свързваме тази информация с Потребителската информация.

6.   Какво е правното основание за Обработване на Личната информация

Ние може да Обработваме Вашата Потребителска информация, когато: Вие сте дали Вашето съгласие, Обработването е необходимо за сключване на договор между Вас и нас, Обработването се изисква от приложимото законодателство, Обработването е необходимо за защита на жизненоважните интереси на някое физическо лице или когато имаме валиден законен интерес от Обработването. При Обработването на Вашата Потребителска информация във връзка с целите, посочени в настоящата Политика, ние може да се позовем на едно или повече от следните правни основания в зависимост от обстоятелствата:
  • Съгласие: Може да Обработваме Вашата Потребителска информацията, когато сме получили Вашето изрично предварително съгласие за Обработването (това правно основание се използва само във връзка с Обработване, което е изцяло доброволно – не се използва за Обработване, което е необходимо или задължително по какъвто и да е начин),
  • Договорна необходимост: Може да Обработваме Вашата Потребителска информация, когато Обработването е необходимо във връзка с някой договор, който може да сключите с нас,
  • Спазване на приложимото законодателство: Може да Обработваме Вашата Потребителска информация, когато Обработването се изисква от приложимото законодателство,
  • Жизненоважни интереси: Може да Обработваме Вашата Потребителска информация, когато Обработването е необходимо за защита на жизненоважните интереси на някое физическо лице, или
  • Законни интереси: Може да Обработваме Вашата Потребителска информация, когато имаме законен интерес от извършване на Обработването, за да управляваме, оперираме или насърчаваме дейността си, и пред този законен интерес нямат преимущество Вашите интереси, основни права или свободи.

7.   Каква информация разкриваме на трети страни

Ние може да разкриваме Вашата Потребителска информация на: съдебни и регулаторни органи, наши външни консултанти, страни, които Обработват Потребителска информация от наше име („Обработващи лични данни“), всяка страна, когато е необходимо във връзка със съдебни производства, всяка страна, когато е необходимо за разследване, разкриване или предотвратяване на престъпления, както и трети страни доставчици на рекламни услуги, плъгини или съдържание, използвани в Услугите. Ние може да разкриваме Вашата Потребителска информация на други юридически лица от Корпоративната група за законни бизнес цели (включително експлоатация на Услугите и предоставянето Ви на Услуги) в съответствие с приложимото законодателство. Освен това може да разкриваме Вашата Потребителска информация на:
  • съдебни и регулаторни органи при поискване или за целите на съобщаването на действително или предполагаемо нарушение на приложим закон или нормативен акт,
  • външни професионални съветници (като например счетоводители, одитори или адвокати), при спазване на обвързващи договорни задължения за поверителност,
  • трети страни Обработващи лични данни (като например доставчици на аналитични услуги, центрове за данни и т.н.), намиращи се навсякъде по света, при спазване на изискванията, посочени в Раздел 8 по-долу,
  • всяка съответна страна, правоприлагаща агенция или съд, доколкото е необходимо за установяването, упражняването или защитата на законни права,
  • всяка съответна страна за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наложените наказания, включително предпазването от и предотвратяването на заплахи за обществената сигурност,
  • всяка съответна трета страна приобретател(и), в случай че продаваме или прехвърляме цялата или съответна част от нашата дейност или активи (включително в случай на трансформиране, прекратяване или ликвидация),
  • други трети страни, спазващи ОРЗД  (напр. трети страни доставчици на стоки и услуги, издатели на съдържание и търговци на дребно).
По отношение на анкетите, в случай че отговорите се оповестяват публично, потребителите ще бъдат уведомени по време на провеждане на анкетата. В противен случай ще разкриваме само обобщена информация относно отговорите на потребителите в анкетата на други участници в анкетата. Когато анкетите позволяват на потребителите да дават писмени коментари и когато HR KIT® съветва потребителите за възможността за такова разкриване в момента, в който са анкетирани, HR KIT® си запазва правото да разкрива всякаква информация, предоставена от потребителите, при условие че не се разкрива Потребителска информация, идентифицираща конкретен потребител. HR KIT® може да използва трети странни доставчици на услуги, които да изпълняват свързани услуги, когато взаимодействате с Услугите. Често тези дружества трети страни използват „бисквитки“ и други технологии, за да измерват ефективността на уебсайта, приложението и електронната поща и да създават запис на взаимодействието с нашето съдържание, което използват заедно с други сайтове или приложения, или за отчитане на трафика на уебсайтове, използването на приложението, статистика и/или други дейности във връзка с Услугите. Ние също така ангажираме трети страни доставчици на услуги, които да подпомагат сегментирането на тези данни. Ние може да ангажираме трети страни доставчици на услуги, които да съдействат за събирането, съхраняването и сегментирането на Онлайн данните, а доставчиците са задължени да пазят поверителността на тази информация. Тези трети страни доставчици на услуги могат да събират Потребителска информация от нашите Услуги за свои собствени цели, включително, но не само, за мониторинг на измамите в мрежата. Ние също така може да ангажираме трети страни, за да разпознаем нашите потребители и да им предоставим съдържание въз основа на техните интереси. Може да споделяме Вашата потребителска информацията с нашите партньори, като например Вашето име, пощенски адрес, имейл или друг идентификатор. Партньорите ни също така могат: (i) да събират информация директно от Вашето устройство, като например Вашия IP адрес, идентификационен номер на устройството и информация за Вашия браузър или операционна система; (ii) да съчетават Потребителска информация за Вас, получена от HR KIT®, с информация за Вас от други сайтове или услуги, и (iii) да поставят или разпознават уникална „бисквитка“ във Вашия браузър Ако ангажираме трета страна Обработващ лични данни, която да Обработва Вашата Потребителска информация, Обработващият лични данни ще бъде обект на обвързващи договорни задължения: (i) да Обработва Потребителската информация само в съответствие с нашите предварителни писмени инструкции и (ii) да използва мерки за защита на поверителността и сигурността на Потребителската информация, заедно с всички допълнителни изисквания съгласно приложимото законодателство. Услугите могат да съдържат връзки към други сайтове или партньори, чиито информационни практики могат да бъдат различни от нашите. Трябва да се консултирате с политиката за поверителност на тези трети страни, за да научите как се защитава Вашата Лична информация.

8.   Международно предаване на информация

Поради международния характер на нашата дейност може да се наложи да предадем Вашата Потребителска информация в рамките на Корпоративната група на HR KIT® и на трети лица, както е посочено в Раздел 7 по-горе, във връзка с целите, посочени в настоящата Политика. Поради тази причина ние може да предаваме Вашата Потребителска информация към други държави, които могат да имат закони и изисквания за спазване на защитата на данните, различни от тези, които важат в държавата, в която се намирате.

9.   Сигурност на данните

Ние сме въвели подходящи технически и организационни мерки за сигурност, предназначени да защитят Вашите Потребителски данни от случайно или незаконно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване, неразрешен достъп и други незаконни или неразрешени форми на Обработване в съответствие с приложимото законодателство. В някои случаи може да използваме шифроване на Secure Sockets Layer и/или да предадем определена Потребителска информация в нечовешки четим формат, за да осигурим защита. Въпреки това не можем да гарантираме, че няма да има никакво нарушение и ние не носим отговорност за нарушаване на сигурността или за действията на трети страни. Тъй като интернет е отворена система, предаването на информация по интернет не е напълно сигурно. Въпреки че ще прилагаме разумни мерки за защита на Вашата информация, не можем да гарантираме сигурността на данните, които ни се изпращат по интернет (напр. когато сте свързани към безплатна или домашна мрежа или WiFi мрежа за гости). Всяко подобно предаване е на Ваш собствен риск и Вие сте отговорни за това да гарантирате, че Личната информация, която ни изпращате, е изпратена сигурно.

10.                     Точност на данните

Ние предприемаме всички разумни стъпки, за да гарантираме, че Вашата Потребителска информация, която Обработваме, е точна и, когато е необходимо, актуализирана, и че всяка Ваша Потребителска информация, която Обработваме, за която ни информирате, че е неточна (като се имат предвид целите, за които се Обработва), се изтрива или коригира.

11.                     Свеждане на данните до минимум

Ние предприемаме всички разумни стъпки, за да гарантираме, че Вашата Потребителска информация, която Обработваме, е ограничена до Потребителската информацията, която е разумно необходима във връзка с целите, посочени в настоящата Политика, или когато е необходимо да Ви предоставим услуги или достъп до Услугите.

12.                     Съхранение на данните

Ние предприемаме всички разумни стъпки, за да гарантираме, че Вашата Потребителска информация се Обработва само за минималния период, необходим за целите, посочени в настоящата Политика. Критериите за определяне на продължителността, за която ще пазим Вашата Потребителска информация, са следните: ние ще съхраняваме копията от Вашата Потребителска информация във вид, който позволява идентифициране само толкова време, колкото е необходимо във връзка с целите, посочени в настоящата Политика, освен ако приложимото законодателство не изисква по-дълъг срок на съхранение. Освен ако няма конкретно законово изискване, за да пазим информацията, планираме да я съхраняваме за не повече от необходимото за изпълнение на законна бизнес нужда.

13.                     Какво мога да направя, за да контролирам своята информация?

Вие имате определени права, включително: правото да не ни предоставяте Вашата Лична информация, правото на достъп до Вашата Лична информация, правото да поискате коригирането на неточности, правото да поискате изтриването или ограничаване на Обработването на Вашата Лична информация, правото да възразите срещу Обработването на Вашата Лична информация, правото Вашата Лична информация да бъде прехвърлена на друг администратор, правото да оттеглите съгласието си и правото да подавате жалби до надзорните органи. Може да изискаме доказателство за или да се нуждаем от удостоверяване на Вашата самоличност, преди да можем да удовлетворим тези права. Вие можете директно да предприемете стъпки, за да промените предпочитанията си, както следва: Push известия. Ние периодично Ви изпращаме push известия, за да Ви информираме за провеждани събития или промоции. Ако вече не искате да получавате тези съобщения, можете да ги изключите на ниво устройство. За да сте сигурни, че получавате правилните известия, ще трябва да съберем определена информация за Вашето устройство, като например информация за идентификацията на операционната система и потребителя. Вашите абонаменти за получаване на бюлетин и имейли. Можете да се откажете или да прекратите абонамента си за получаване на бюлетин или да се отпишете от друг имейл списък по всяко време, като следвате инструкциите в края на бюлетините или имейлите, които получавате. При някои Услуги членските съобщения, свързани с услугата, са неразделна част от тези Услуги, за които сте се абонирали, и можете да продължите да получавате имейли като част от Услугите, освен ако не закриете профила си, дори и да прекратите абонамента си за получаване на бюлетин или да се отпишете от имейл списъка. Ако сте ни предоставили повече от един имейл адрес, е възможно да продължите да получавате съобщения, освен ако не поискате да прекратите отпишете всеки имейл адрес, който сте предоставили. Бисквитки и пикселни маркери. Можете да спрете или да ограничите „бисквитките“ и пикселните маркери на компютъра си, или да изчистите „бисквитките“ от браузъра си, като настроите предпочитанията си в уеб браузъра. Ако обаче „изключите“, изчистите или деактивирате „бисквитките“ или пикселните маркери, въпреки че все още можете да използвате Услугите, е възможно да не сте в състояние да използвате всички възможности, функции или услуги, налични в Услугите. Услуги, базирани на местоположение. Можете да се откажете от събирането на Вашите Данни за точно местоположение от HR KIT® по всяко време, като редактирате съответната настройка на мобилното си устройство (която обикновено се намира в раздел „Настройки“ на Вашето устройство). Жители на ЕС. ОРЗД предоставя определени права на жителите на ЕС. Вие можете да откажете да ни споделяте определена информация, в който случай може да не успеем да предоставим някои от възможностите и функционалността на Услугите. Тези права включват, в съответствие с приложимото законодателство, правото да възразите срещу или да поискате ограничаване на Обработването на Вашата информация и да поискате достъп до, коригиране, изтриване и преносимост на Вашата собствена информация. Когато обработваме Вашата информация въз основа на Вашето съгласие, Вие имате право да оттеглите това съгласие (като се има предвид, че това оттегляне не засяга законосъобразността на Обработването, извършено преди датата, на която получим уведомление за това оттегляне, и не предотвратява Обработването на Вашата лична информация, която се извършва въз основа на други налични правни основания). Исканията трябва да бъдат отправени, като се свържете с нас (като използвате инструкциите за контакт в Раздел 15 по-долу). Ако сте жител на ЕС и имате някакви нерешени опасения за поверителността, които да не сме удовлетворили задоволително, след като сте се свързали с нас, Вие имате право да се свържете с компетентния надзорен орган на ЕС и да подадете жалба.

14.                     Условия за ползване

Условията за ползване на Мобилното приложение на HR KIT® уреждат използването на уебсайтове и услугите на HR KIT®. Условията за ползване на Мобилното приложение на HR KIT® са включени в настоящата Политика за поверителност чрез позоваване. Препоръчваме Ви да преглеждате редовно нашите Условия за ползване, за да преглеждате всякакви промени, които можем периодично да правим.

15.                     Данни за контакт

Ако имате коментари, въпроси или опасения относно, която и да е информация в настоящата Политика или други въпроси, свързани с Обработването на Потребителска информация, извършвано от нас или от наше име, моля, свържете се с: knowmore@hr-kit.com Можете да се свържете с нашето Длъжностно лице по защита на данните на dpo@hr-kit.com.

16.                     Как може да се промени настоящата Политика за поверителност

Може да променяме периодично настоящата Политика за поверителност, като всички промени ще влизат в сила в момента, в който ги публикуваме. Ако смятаме, че в настоящата Политика за поверителност или в практиките ни за събиране и използване на данни има съществена промяна, ще посочим на уебсайтовете ни, че нашата Политика за поверителност се е променила, преди промяната да влезе в сила. Публикуваната след това версия на Политиката за поверителност заменя всички предходни версии. Ако продължите да осъществявате достъп до или да ползвате която и да е от Услугите, това ще се счита за приемане на Политиката за поверителност. Призоваваме Ви редовно да се връщате на тази уеб страница и да преглеждате настоящата Политика за поверителност, за да сте в течение с общите условия, които важат за Вас. © 2018 HR KIT® All Rights Reserved